Διασύνδεση
Optiplan ERP
Με Σύστημα Πληρωμών ΔΙΑΣ

Η ΔΙΑΣ Α.Ε. έχει αναπτύξει και λειτουργεί το Σύστημα Πληρωμών, το οποίο παρέχει την δυνατότητα δρομολόγησης, επεξεργασίας, εκκαθάρισης και διακανονισμού πληρωμών.

Για τις υπηρεσίες πληρωμών του Συστήματος:

i. DIAS Credit Transfer (DCT), που αφορά στη διατραπεζική διακίνηση και εκκαθάριση εντολών μεταφοράς κεφαλαίων σε ευρώ μεταξύ Τραπεζών μελών του Συστήματος καθώς και από και προς Τράπεζες εγκατεστημένες στο SEPA (Single European Payment Area) και

ii. DIAS Direct Debit (DDD), που αφορά στη διατραπεζική διακίνηση και εκκαθάριση άμεσων χρεώσεων σε ευρώ μεταξύ Τραπεζών μελών του Συστήματος καθώς και από και προς Τράπεζες εγκατεστημένες στο SEPA (Single European Payment Area), μια επιχείρηση ή οργανισμός ( έχει τη δυνατότητα της απευθείας πρόσβασης σε αυτές, είτε με το ρόλο του εντολέα ή/και του δικαιούχου σε ότι αφορά στο DCT και με το ρόλο του δικαιούχου στο DDD, μέσω των Υπηρεσιών Διαχείρισης Πληρωμών Οργανισμού.

Η Optisoft παρέχει μέγιστη ασφάλεια στις συναλλαγές

Οι Υπηρεσίες Διασύνδεσης εντάσσονται στο ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών της ΔΙΑΣ το οποίο είναι πιστοποιημένο κατά το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 27001:2013.

Αναλυτικότερα προσφέρονται:

  • Κρυπτογράφηση σε επίπεδο επικοινωνιών για κάθε ανταλλαγή πληροφορίας με χρήση αναγνωρισμένων ψηφιακών πιστοποιητικών.
  • Προσωπικοί Κωδικοί Ασφαλείας για την πρόσβαση στις υπηρεσίες ΔΙΑΣ Portal και ανταλλαγής αρχείων.
  • Πρόσθετοι Κωδικοί Ασφαλείας (One-Time Passwords, OTP) ως δεύτερο επίπεδο ασφάλειας για την εκτέλεση ενεργειών υψηλού κινδύνου.
  • Αυτόματη αποσύνδεση μετά την διαπίστωση ανενεργών συνδέσεων.
  • Κρυπτογράφηση σε επίπεδο αρχείων για τη διασφάλιση του απορρήτου των στοιχείων των ηλεκτρονικών πληρωμών.
  • Ψηφιακή υπογραφή των αρχείων για την ταυτοποίηση του υπογράφοντος, την εγγύηση της γνησιότητας των στοιχείων που περιέχονται στα αρχεία ηλεκτρονικών πληρωμών, και τη δέσμευση του υπογράφοντος ως προς την ηλεκτρονική συναλλαγή.

ΔΙΑΣ Portal και Επιλογές Σύνδεσης

Ο Οργανισμός που επιθυμεί να κάνει χρήση των υπηρεσιών πληρωμών έχει τη δυνατότητα να συνδεθεί απευθείας με το Σύστημα και ειδικότερα στις Υπηρεσίες Διαχείρισης Πληρωμών Οργανισμού σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Τράπεζας, στην οποία τηρεί λογαριασμό πληρωμών. Ο λογαριασμός πληρωμών του Οργανισμού κινείται με ενέργειες της Τράπεζας και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εκκαθαρίσεων των πληρωμών που γίνονται στο Σύστημα.

Οι Υπηρεσίες Σύνδεσης αποτελούν ένα σύνολο υπηρεσιών μέσω των οποίων ο Οργανισμός συνδέεται με τις Υπηρεσίες Διαχείρισης Πληρωμών Οργανισμού. Μέσω των Υπηρεσιών Σύνδεσης και Διαχείρισης Πληρωμών Οργανισμού, ο Οργανισμός λαμβάνει πληρωμές ή εκκινεί πράξεις πληρωμών (μεταφορές πιστώσεων, εμβάσματα και άμεσες χρεώσεις).

Η πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες γίνεται μέσω της διαδικτυακής πύλης ΔΙΑΣ Portal από εξουσιοδοτημένους χρήστες του Οργανισμού, οι οποίοι έχουν δικαιώματα ενεργειών ανάλογα με τις επιλογές σύνδεσης .

Ο ορισμός των χρηστών γίνεται με την αποστολή στη ΔΙΑΣ του Εντύπου .

Η διαδικτυακή πύλη ΔΙΑΣ Portal προσφέρει πολλαπλές επιλογές σύνδεσης με σκοπό τη διευκόλυνση του Οργανισμού σε θέματα διαχείρισης εισπράξεων ή/και πληρωμών από ή/και προς τρίτους. Ο Οργανισμός, ανάλογα με τις επιχειρηματικές του απαιτήσεις καθώς και με τις τεχνικές υποδομές που διαθέτει, έχει τη δυνατότητα να επιλέξει έναν ή και περισσότερους από τους παρακάτω τρόπους διασύνδεσης με το Σύστημα:

  • Online σύνδεση και ανταλλαγή μηνυμάτων.
  • Μεταφορά αρχείων.
  • Διαδραστική επικοινωνία μέσω της εφαρμογής Payment Gateway.